Dokumenty

1 wdt_ID Súbor Názov súboru Príloha
15 Zriaďovacia listina SMŠ Motýlik
17 Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do SMŠ
18 Vyhlásenie zákonného zástupcu k žiadosti o prijatie do MŠ
19 Vyhlásenie zák. zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa
20 Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
21 Súhlas so spracovaním osobných údajov k žiadosti o prijatie do MŠ
22 Splnomocnenie k preberaniu detí
23 Potvrdenie pediatra o zdravotno stave dieťaťa
24 Písomné vyhláseni k podaniam
25 Informovaný súhlas s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania

Voľné pracovné pozície

Elektronická žiadosť

Dokumenty

Dotazník