Elektronická žiadosť

(Dokumenty a inštrukcie k nástupu do SMŠ sa Vám zobrazia po vyplnení Elektronickej žiadosti  alebo ich nájdete aj na týchto odkazoch : Dokumenty , Inštrukcie k nástupu)

Pre umiestnenie dieťaťa do materskej školy vyplňte a odošlite elektronickú prihlášku, alebo pošlite mailom zoskenovanú podpísanú prihlášku na email info@smscabajcapor.sk

Vyhlásenie zákonného zástupcu k žiadosti o prijatie do materskej školy

Vyplnením formulára:

Vyhlásenie zákonného zástupcu k žiadosti o prijatie do materskej školy

1. Vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do materskej školy osobne odovzdám službukonajúcemu
pedagogickému zamestnancovi a po ukončení výchovnej starostlivosti ho preberie zákonný zástupca alebo iná poverená osoba (staršia ako 10 rokov), a to na základe môjho písomného splnomocnenia.

2. Zaväzujem sa, že pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a po neprítomnosti v materskej škole dlhšej ako 5 dní písomne oznámim riaditeľstvu materskej školy, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, (v zmysle § 24 ods. 6 písm. b), c), ods. 7, 8 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

3. Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na úhradu nákladov
spojených so zabezpečením pobytu dieťaťa v materskej škole.

4. Zákonní zástupcovia vyplnením nepovinných údajov označených hviezdičkou v žiadosti dávajú súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Súhlas so spracovaním udeľujú po dobu dochádzky dieťaťa a berú na vedomie, že ho môžu kedykoľvek odvolať, rovnakým spôsobom, akým súhlas udelili. Zákonní zástupcovia svojim podpisom zároveň potvrdzujú, že v súlade s čl. 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov boli informovaní o spracovaní osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie dieťaťa.

5. Beriem na vedomie, že ak moje dieťa nebude navštevovať materskú školu dlhšie ako 14 po sebe nasledujúcich dni bez udania dôvodu, môže riaditeľka jeho dochádzku do MŠ ukončiť po predchádzajúcom písomnom upozornení.

6. Čestne vyhlasujem, že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole a že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a úplné.

AKO SPRACÚVAME A CHRÁNIME OSOBNÉ ÚDAJE ?

Spracovanie osobných údajov – GDPR – LINK

Údaje o dieťati
Údaje o rodičoch, zákonných zástupcoch dieťaťa
Zákonný zástupca
Zákonný zástupca
Prehlásenia

Voľné pracovné pozície

Elektronická žiadosť

Dokumenty

Dotazník