Jedálny lístok

Strava do Súkromnej materskej školy Cabaj – Čápor je zabezpečovaná zo Zariadenia školského stravovania Cabaj – Čápor.

Ceny:

Desiata     = 0,38 €/dieťa/deň

Obed        = 0,90 €/dieťa/deň

Olovrant   = 0,26 €/dieťa/deň

Náklady spojené s nákupom potravín, prípravou, dopravou a výdajom stravy sú započítané v režijnom poplatku.

Preddavok za stravu je splatný do 20. dňa v mesiaci (iba v septembri sa platí september a október spolu do 20. septembra)

30,80 € + 20 € režijný poplatok/mesačne (celodenný pobyt – desiata+obed+olovrant)

25,60 € + 20 € režijný poplatok/mesačne (poldenný pobyt – desiata+obed)

7,60 € + 15 € režijný poplatok/mesačne (poldenný pobyt – desiata)

V prípade odhlásenia dieťaťa zo stravy kvôli neprítomnosti v SMŠ bude v nasledujúcom mesiaci suma za počet neprevzatých obedov odpočítaná.

Poplatok uhrádzajte na číslo účtu:

IBAN SK65 1100 0000 0029 2387 1110

  • variabilný symbol = mesiac za ktorý platíte (napr. 042021)
  • konštantný symbol = 0308
  • poznámka = meno a priezvisko dieťaťa_strava

Dieťa je možné odhlásiť zo stravy je deň vopred v čase od 7.00 – 14.00, v pondelok výnimočne aj ráno do 7.15 hodiny.

Odhlasuje/prihlasuje sa telefonicky, SMS na tel. č. 0907 109 172 alebo mailom: info@smscabajcapor.sk.

Za prvý deň neprítomnosti (ak dieťa nebolo odhlásené zo stravy) je možné po stravu prísť – treba si priniesť obedár.

 

Voľné pracovné pozície

Elektronická žiadosť

Dokumenty

Dotazník