O nás

Motýlik
Súkromná materská škola, Cabaj – Čápor 4108

Súkromná materská škola Motýlik je nová, moderná materská škola v novovznikajúcej lokalite Nový Cabaj. Je to miesto, ktoré bezprostredne susedí s mestom Nitra a zároveň je na vidieku – neďaleko lesa. Dispozícia budovy poskytuje deťom dostatok priestoru na sebarealizáciu v dvoch priestranných triedach. Každej triede prislúcha samostatná spálňa, šatňa a sociálne zariadenie. Spoločným priestorom je jedáleň a veľké detské ihrisko s hracími prvkami, trávnikom a veľkou terasou súčasťou ktorej je malé „dopravné ihrisko“.
Súčasťou súkromnej materskej školy je aj súkromná výdajná školská jedáleň.

Súkromná materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v spolupráci s rodinou v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami a vytvára podmienky na hravú, oddychovú a záujmovú činnosť detí v predškolskom veku.
Súkromná výdajná školská jedáleň je zriadená na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v predškolskom zariadení. Výdajná školská jedáleň zabezpečuje hygienicky vyhovujúce a po stránke hmotnosti zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov; môže aj dokončovať príslušnú technologickú úpravu dodávaných polotovarov, jedál a nápojov zo školskej jedálne.

Naše úlohy:
– Celodenná a poldenná starostlivosť
– Vzdelávanie v súlade so Školským vzdelávacím programom – schválený MŠVVaŠ SR
– Profesionálny prístup s akceptovaním individualít dieťaťa
– Pokojné zvládnutie adaptačného obdobia
– Príprava detí na vstup do základnej školy (Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania)
– Krúžková činnosť
– Zabezpečovanie účasti detí na výletoch, plaveckých a lyžiarskych výcvikoch, na workshopoch, poznávacích vychádzkach, divadelných predstaveniach, apod.
– Zabezpečovanie dopravy jedla zo Zariadenia školského stravovania – Základná škola Cabaj – Čápor

 

Vlastné zameranie a filozofia školy

Súkromná materská škola Motýlik (ďalej aj SMŠ) v rámci výchovy a vzdelávania aplikuje  tvorivo – humanistický model. Jeho podstata spočíva v interakcii učiteľ – dieťa a v percepcii dieťaťa ako osobnosti s jedinečnými vlastnosťami, schopnosťami a emóciami, ktoré je potrebné tolerovať a podporovať v ďalšom vývoji a sebarealizácii. Tento model sa zameriava na aktívne prepojenie výchovy a vzdelávania, prepojenie pedagogiky a psychológie a zároveň vytvára priestor pre psychodiagnostiku a psychoedukáciu. Model využíva formy zážitkového učenia, metódy experimentovania, riešenia problému, formuje prostredie, kde deti majú pocit bezpečia a istoty, učí deti navzájom sa rešpektovať, počúvať, tolerovať, motivuje k neustálemu zdokonaľovaniu každého jedného dieťaťa. Stredobodom záujmu tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania je dieťa, jeho potreby a záujmy.

Filozofiou súkromnej materskej školy je podporovať jedinečnosť, kreativitu, emocionalizáciu a  viesť deti k autoregulácii, socializácii, kognitivizácii, motivácii s cieľom vychovávať z detí samostatné osobnosti so zdravým sebavedomím, so zmyslom pre spravodlivosť a tvorivú prácu. Zároveň je súčasťou filozofie materskej školy byť materskou školou otvorenou verejnosti na báze integrácie a tolerancie s dobrou spoluprácou s rodičmi a inštitúciami, ktoré sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní.

V zmysle vyššie uvedeného sa materská škola zameriava hlavne na:

 1. Upevňovanie duševného a fyzického zdravia – Hraj sa s nami, športuj s nami, poznávaj s nami – v zdravom tele zdravý duch
 1. Rozvíjanie environmentálneho povedomia – Pomáhajme chrániť prírodu
 1. Podporu lokálpatriotizmu a budovanie pozitívneho vzťahu k regiónu – Leťme s motýlikom po okolí
 1. Získavanie digitálnej gramotnosti – Čo dokážu digitálni kamaráti

Súkromná materská škola v spolupráci s externými organizáciami a subjektami organizuje aj krúžkovú činnosť.

Krúžkové aktivity:

 • Krúžok anglického jazyka (podľa záujmu rodičov/zákonných zástupcov) aj iný cudzí jazyk;
 • Krúžok pohybovo – dramatickej výchovy;
 • Krúžok tvorivosti;
 • Zvedavý motýlik – malý výskumník-bádateľ.

V rámci krúžkovej činnosti  sa deťom venujeme v popoludňajších hodinách.

Vlastné ciele

 • vytvoriť vhodné podmienky na úspešnú, bezproblémovú a plynulú adaptáciu na školské prostredie;
 • podporovať individualitu, kreativitu dieťaťa a maximálne využiť prirodzený záujem o poznávanie a prirodzenú zvedavosť;
 • podporovať a rozvíjať prirodzenú sociálnu potrebu kontaktu s rovesníkmi a dospelými;
 • umožniť dieťaťu učenie prostredníctvom hry a aktívneho bádania s prihliadnutím na dodržiavanie práv na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa;
 • pripraviť dieťa na prácu v tíme, rozvíjať tímovú spoluprácu;
 • rozvíjať racionálnu a emocionálnu stránku osobnosti dieťaťa formou skúsenosti, zážitku a prežitia úspechu;
 • včas identifikovať deti so špeciálnymi potrebami a zabezpečiť im podmienky na individuálny rozvoj podľa týchto potrieb;
 • vytvoriť podmienky pre inkluzívne vzdelávanie;
 • pedagogickú prácu zamerať na komplexný rozvoj dieťaťa s dôrazom na jeho prípravu do ZŠ;
 • pripravovať deti na život v demokratickej spoločnosti v duchu porozumenia bez diskriminácie a xenofóbie;
 • posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám;
 • formovať pozitívny vzťah k prírode, jej ochrane a optimálnej trvalej udržateľnosti;
 • intenzívne pracovať na získaní dôvery rodičov/zákonných zástupcov a vytvárať podmienky na zosúladenie rodinného a pracovného života.

Voľné pracovné pozície

Elektronická žiadosť

Dokumenty

Dotazník