Podmienky prijatia

  • Na základe písomnej žiadosti/prihlášky zákonných  zástupcov, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a povinnom očkovaní
  • Prijímajú sa spravidla deti od 3 do 5 rokov a deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania 
  • V prípade voľných kapacít môžu byť prijaté aj deti od 2,5 roka, ak sú vytvorené personálne podmienky a sú voľné kapacity. Tieto deti zároveň musia mať osvojené základné seba obslužné, hygienické a stravovacie návyky
  • V prípade nedostatočných kapacít budú prednostne prijímané deti, ktoré dovŕšili 5 rokov (a je pre nich predškolská výchova povinná) a deti s odloženou školskou dochádzkou
  • V prípade nedostatočných kapacít budú prednostne prijímané deti, ktorých obaja rodičia alebo jeden z rodičov má trvalý, alebo aspoň prechodný pobyt v obci Cabaj – Čápor a materské školy zriadené obcou Cabaj – Čápor nebudú môcť dieťa prijať 
  • Z dôvodu ľahšej adaptácie je možné dieťa prijať na adaptačný pobyt (v dĺžke maximálne 3 mesiace)

Voľné pracovné pozície

Elektronická žiadosť

Dokumenty

Dotazník